BASES II CONCURS FOTOGRÀFIC UPG 2019


Mira Gandia!
Tema: Vida urbana

1. PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els aficionats a la fotografia que siguen:
 a) Alumnes i exalumnes dels cursos de fotografia UPG.
• b) Aficionats en general.

2. TEMÀTICA
Gandia: Vida urbana. Les obres seran individuals. Cada autor podrà presentar un màxim de tres obres. Es valorarà la qualitat artística i el valor documental de les imatges. Totes les fotografies hauran de ser originals, no premiades ni publicades en cap altre concurs i estar lliures de drets que puguen tindre tercers.

3. TÈCNICA
La tècnica serà lliure.

4. FORMAT
Les obres s’hauran de presentar muntades obligatòriament en paspartú d’un màxim de 2 mm de gruix, amb unes mesures de 40 x 50 cm. La mesura de les imatges serà lliure.

5. IDENTIFICACIÓ
Darrere de cada fotografia es detallarà el títol de l’obra presentada. Les fotografies no han d’estar signades. Juntament amb l’obra, anirà un sobre tancat amb les dades següents:
5.1. Una fotocòpia del DNI o del passaport.
5.2. Telèfon de contacte i correu electrònic.

6. ADMISSIÓ
El termini d’admissió acabarà a les 14 h del 8 de març de 2019.

7. PRESENTACIÓ DE L’OBRA
Les obres podran presentar-se personalment,  per correu certificat o per servei de missatgeria, a ports pagats, en:
Universitat Popular de Gandia
(Premi de Fotografia UPG)
Plaça Loreto, 4 – 46701 Gandia
Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. La UPG proporcionarà un justificant a cadascun dels participants, en el moment en què es lliuren les obres. La presentació del justificant serà indispensable per a la devolució. Els drets d’inscripció i participació són totalment gratuïts.

8. PREMIS
Per a cadascuna de les categories, s’estableixen els premis següents:  
(A) Alumnes i Exalumnes
·        1r Premi UPG, valorat en 150 €
·        2n Premi UPG, valorat en 100 €
·        Accèssit: un llibre de fotografia.
     (B) : Aficionats en general
·        1r Premi Amics de la UPG, valorat en 150 €
·        2n Premi Amics de la UPG, valorat en 100 €
·        Accèssit: un llibre de fotografia


Cap concursant podrà rebre més d’un premi. A les quantitats referides, se’ls aplicarà la retenció que legalment corresponga.

9. LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de premis es realitzarà el dia 7 de juny, durant l’acte de fi de curs de la UPG, que tindrà lloc a l’Antic Hospital de Sant Marc (C/ de l’Hospital). Els guanyadors i/o guanyadores hauran de presentar-se, per tal de recollir el premi. En cas contrari, podran designar una persona que els represente en l’acte de lliurament del premi. Les obres premiades passaran a formar part dels fons artístics de l’Ajuntament de Gandia.

10. EXPOSICIÓ I DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
Amb les fotografies seleccionades es realitzarà una exposició del 2 al 14 d’abril a la segona planta de la Casa de Cultura Marqués González de Quirós. Les fotografies seleccionades i no premiades es tornaran als seus autors, una vegada finalitzat l’acte de lliurament dels premis, en el termini d’un mes, al mateix lloc i en el mateix horari on es van presentar (apartat 7 de les bases). Les obres no premiades que no siguen retirades es consideraran donades a la UPG, la qual podrà fer-ne l’ús que estime convenient.

11. JURAT
El jurat estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 5 persones amb reconegut prestigi en el món artístic, inclòs un membre de l’Associació d’Amics i Antics Alumnes de la UPG. Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el director de la UPG o persona en qui delegue. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia del lliurament de premis. El jurat resoldrà, juntament amb el representant de la UPG, tot allò no previst en les presents bases o qualsevol incidència que hi poguera sorgir. Així mateix, el jurat podrà declarar deserts els premis, si així ho considera.

12. PROPIETAT
Els drets d’autor de les fotografies premiades seguiran en propietat del mateix autor. L’Ajuntament de Gandia conservarà, en el seu fons fotogràfic, les còpies premiades i un arxiu en format RAW que haurà d’aportar cadascun dels guanyadors, i podrà fer-ne ús (tant en paper com electrònicament), sense limitació de temps o lloc, en activitats sense finalitat lucrativa i en la difusió d’activitats  organitzades per l’Ajuntament. En cap cas, podran ser cedides a tercers. El nom dels autors haurà d’aparéixer, junt amb la fotografia o en document adjunt. La utilització de les imatges no implica cap pagament als autors de les obres.

13. RESOLUCIÓ
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases i de les decisions que adopte el jurat i l’organització.