dimecres, 1 d’abril de 2015

NOVA CONVOCATÒRIA DEL CERTAMEN DE RELATS BREUS

De nou enguany la UPG convoca el certamen de relats breus. Poden participar tots els alumnes  dels cursos que oferta la UPG i també qualsevol persona major de 16 anys que estiga empadronada a Gandia. Ací vos deixem les bases. Teniu de plaç fins el 7 de maig!!


 7º CERTAMEN “UPG” DE RELATS BREUS 2015

La Universitat Popular de Gandia convoca el 7é Certamen “UPG” de Relats Breus
segons les següents bases:

1.-S’estableixen dos premis.
c) Al millor relat en valencià o castellà per als alumnes de la UPG.
d) Al millor relat en castellà o valencià per als altres participants.
2.
2.- El relat, amb llibertat de tema, deu contenir en el seu text la frase: com un feix de
llum.
3.- Poden presentar-se un màxim de dos treballs per autor en cada categoria, amb una
extensió màxima d’un full, en lletra cos 12 a doble espai, en arxiu word.
4.- .- Hi podran participar en la categoria d’alumnes, persones matriculades en el
present curs 2014-2015 en qualsevol dels cursos de la UPG. En la categoria lliure,
qualsevol persona major de 16 anys empadronada en Gandia.
5.- .-Els treballs poden estar escrits en valencià o en castellà i deuen ser originals,
inèdits, no premiats i no han d’haver estat presentats a altres certamens en les
mateixes dates.
6.- Presentació: duen enviar-se dos arxius word separats: un amb el relat i sense
signatura i un altre amb les dades personals de l’autor. Si és alumne de la UPG, cal
posar el núm de DNI o passaport. S’ha d’enviar per correu electrònic a
certamenupg@gmail.com amb l’assumpte “7é Certamen UPG de Relats Breus”.
L’organització confirmarà recepció dels treballs rebuts.
7.-Termini de presentació: Del 7 d’abril al 7 de maig de 2015.
8.- Els treballs seran examinats i valorats per un jurat format per un màxim de cinc
persones relacionades amb la literatura. El Director de la UPG, o persona en qui
delegue, actuarà com a secretari amb veu però sense vot.
9.- Els relats seleccionats podran ser publicats per la Universitat Popular. Els premis
es faran públics en l’acte de fi de curs de la UPG. Els guardonats seran.
10 .- El guanyador de cadascuna de les seccions rebran una figura conmemorativa original.7º CERTAMEN “UPG” DE RELATOS BREVES 2015
La Universitat Popular de Gandía convoca el 7º Certamen “UPG” de Relatos Breves según las
siguientes bases:

1.-Se establecen dos premios.

a) Al mejor relato en valenciano o castellano para los alumnos de la UPG.
b) Al mejor relato en castellano o valenciano para los otros participantes.
1.
2.- El relato, con libertad de tema, debe contener en su texto la frase: com un feix de llum
/como un haz de luz.
3.- Pueden presentarse un máximo de dos trabajos por autor en cada categoría, con una
extensión máxima de un folio, en letra cuerpo 12 a doble espacio, en archivo Word.
4.- Podrán participar en la categoría de alumnos, personas matriculadas en el presente curso
2014-2015 en cualquiera de los cursos de la UPG. En la categoría libre, cualquier persona
mayor de 16 años empadronada en Gandía.
5.- Los trabajos pueden estar escritos en valenciano o en castellano y deben ser originales,
inéditos, no premiados y no han de haber sido presentados en otros certámenes en las mismas
fechas.
6.- Presentación: deben enviarse dos archivos Word separados: un con el relato y sin firma y
otro con los datos personales del autor. Si es alumno de la UPG, debe poner el núm. de DNI o
pasaporte. Ha de enviarse por correo electrónico a certamenupg@gmail.com con el asunto
“7º Certamen UPG de Relatos Breves”. La organización confirmará la recepción de los trabajos
recibidos.
7.- Término de presentación: Del 7 de abril al 7 de mayo de 2015.
8.- Los trabajos serán examinados y valorados por un jurado formado por un máximo de cinco
personas relacionadas con la literatura. El Director de la UPG, o persona en quien delegue,
actuará como secretario con voz pero sin voto.
9.- Los relatos seleccionados podrán ser publicados por la Universitat Popular. Los premios se
harán públicos en el acto de fin de curso de la UPG. Los galardonados serán avisados con
suficiente antelación para que puedan estar presentes en el otorgamiento de premios.

10 .- Los ganadores de cada una de las secciones recibirán una figura conmemorativa original