BASES VIII CONCURS DE RELATS BREUS UPG 2018

Informació: UPG, Pl. Loreto, 4.  Tel: 962959515


upg@gandia.org


BASES


a) VALENCIÀ 
VIII CONCURS DE RELATS BREUS UPG 2018

La Universitat Popular de Gandia (
Departament d’Educació- Ajuntament de Gandia) i Amics de la Universitat Popular convoquen el VIII Concurs de Relats Breus segons les següents bases:
1. S'estableixen dos premis, un al millor relat en valencià i un altre al millor relat en castellà per als alumnes
, exalumnes de la UPG i escriptors de la Safor. 

2. El relat ha de tractar sobre el patrimoni cultural de Gandia en tots els seus aspectes: art, literatura, arquitectura, gastronomia, etc.

3. Es poden presentar fins a dos treballs en cada categoria, amb una extensió mínima de 2 folis i màxima de 4, en font 12 a doble espai en arxiu
word. No han de ser signats i estar encapçalats amb un títol o lema. Aquells que no complisquen aquests requisits seran rebutjats.

4. Els treballs en valencià o castellà, han de ser originals, inèdits, no premiats i que no hagen estat presentats en les mateixes dates en un altre certamen. 

5. Presentació: enviar per correu electrònic indicant en assumpte “Concurs UPG de Relat Breu 2018” en dos arxius separats, un amb títol del relat contenint el relat i un altre amb 
títol -plica amb les dades personals a certamenrelatoupg@gmail.com

6. Termini de presentació: Del 15 març al 30 d'abril de 2018. 

7. Els treballs seran examinats i qualificats per un jurat format per dues persones relacionades amb la literatura, un representant de
Amics de la UPG i un representant de la UPG, actuant com a secretari el Director de la UPG.

8. Els treballs no seran retornats i el premiat i aquells que resulten finalistes o seleccionats segons estime el jurat, prèvia acceptació dels seus autors, podran ser publicats. El veredicte tindrà lloc en el mes de maig de 2018 i es donarà a conèixer en el mes de juny a la festa de la fi de curs, sent els guardonats avisats, amb la deguda antelació, per participar en el lliurament de premis, a la qual hauran d'assistir a fi de donar lectura al seu treball o enviar algú en la seua representació per recollir el premi.

Gandia, març 2018


b) CASTELLANO
VIII CONCURSO DE RELATOS BREVES UPG 2018La Universitat Popular de Gandía (Departament d’Educació- Ajuntament de Gandia) y Amics de la Universitat Popular convocan el Concurso de Relatos Breves según las siguientes bases: 
1.      Se establecen dos premios, uno al mejor relato en valenciano y otro al mejor relato en         castellano para los alumnos, exalumnos de la UPG y escritores de la Safor.
2.      El relato debe tratar sobre el patrimonio cultural de Gandia en todos sus aspectos: arte,      literatura, arquitectura, gastronomía, etc.
3.      Se pueden presentar hasta dos trabajos en cada categoría, con una extensión mínima de 2 folios y máxima de 4, en fuente 12 a doble espacio en archivo word. No deben ser firmados y estar encabezados con un título o lema. Aquellos que no cumplan estos requisitos serán rechazados.
4.      Los trabajos en valenciano o castellano, deben ser originales, inéditos, no premiados y que no hayan sido presentados en las mismas fechas en otro certamen.5.Presentación: enviar por correo electrónico  indicando en asunto “Concurso de Relato Breve 2018” en dos archivos separados, uno con título del relato conteniendo el relato y otro con título -plica con los datos personales a  certamenrelatoupg@gmail.com

5.   Plazo de presentación: Del 15 marzo al 30 de abril de 2018.

7.   Los trabajos serán examinados y calificados por un jurado formado por  dos  personas relacionadas con la literatura, un representante de Amics de la UPG y un representante de la UPG, actuando como secretario el Director de la UPG.

8. Los trabajos no serán devueltos y el premiado y aquellos que resulten finalistas o seleccionados según estime el jurado, previa aceptación de sus autores, podrán ser publicados. El fallo tendrá lugar en el mes de mayo de 2018 y se dará a conocer en el mes de junio en la fiesta del fin de curso, siendo los  galardonados  avisados, con la debida antelación, para participar en la entrega de premios, a la que deberán asistir al objeto de dar lectura a su trabajo o enviar alguien en su representación para recoger el premio.

Gandía, marzo 2018

1 comentari:

Andreu Miralles Cardo ha dit...

L'extensió és de 2 a 4 folis, o pàgines? Si el mínim es de 2 folis, això equival a 4 pàgines?