dimarts, 15 d’abril de 2014

6é CONCURS DE RELATS BREUS UPG 20146é CONCURS DE RELATS BREUS UPG 2014

La Universitat Popular de Gandia  convoca el 6é Concurs de Relats Breus segons les següents bases: 
1.      S’hi estableixen tres premis: Millor relat en valencià i millor relat en castellà per als participants del Taller de Creació Literària de la UPG i un premi al millor relat en castellà o valencià per als exparticipants del Taller. El premi serà un lot de llibres.  
2.      El relat haurà d’incloure en el seu text Plaça de Loreto.
3.      S’hi poden presentar fins dos treballs en cada categoria, amb una extensió màxima d’un foli, (25 línies),  en font 12 a doble espai en arxiu word.
4.      Hi podran participar alumnes i exalumnes del Taller de Creació Literària de  la UPG.
5.      Els treballs en valencià o castellà, han ser originals, inèdits, no premiats i  que no hagen estat presentats en les mateixes dates en cap altre certamen.
  1. Presentació: cada relat amb títol i sense firma es pot entregar en un sobre gran,  inclòs en un altre més petit, el títol  i  les dades personals,  en la Secretaria de la UPG , en el qual cas podrà ser sol·licitat en arxiu Word per a la seua publicació, o
    • enviar por correu electrònic a tallercreacionliteraria@gmail.com indicant en assumpte “6é Concurs de Relat Breu” en dos arxius word separats; un amb el relat i l’altre amb los dades personals. 
  2. Termini de presentació: Del 16 d’abril al 15  de maig del 2014.
8.      Els treballs seran examinats i qualificats per un jurat format per persones relacionades amb la literatura i una representació d’alumnes i exalumnes del Taller de Creació Literària de la UPG.
  1. Els treballs no es tornaran i el premiat i els que resulten finalistes o seleccionats segons estime el jurat, prèvia acceptació del seus autors, podran ser publicats per la UPG. El veredicte serà  en el mes de maig del 2014 i es farà públic en el mes de juny en la festa de la fi de curs; i els  premiats seran  avisats, amb la deguda antelació, per a participar  en el lliurament de premis  al que hauran d’assistir per tal de fer-hi la lectura del seu treball o enviar algú en  representació seua  i arreplegar el premi.

Gandía, abril 15 de 20146º CONCURSO DE RELATOS BREVES UPG 2014

La Universidad Popular de Gandía  convoca el 6º Concurso de Relatos Breves según las siguientes bases: 
1.      Se establecen tres premios: Mejor relato en valenciano y mejor relato en castellano para los participantes del Taller de Creación Literaria de la UPG y un premio al mejor relato en castellano o valenciano para los ex participantes del Taller. El premio será un lote de libros.  
2.      El relato deberá incluir en su texto Plaza de Loreto.
3.      Se pueden presentar hasta dos trabajos en cada categoría, con una extensión máxima de 1 folio, máxima 25 líneas,  en fuente 12 a doble espacio en archivo word.
4.      Podrán participar alumnos y exalumnos del Taller de Creación Literaria de  la UPG.
5.      Los trabajos en valenciano o castellano, deben ser originales, inéditos, no premiados y  que no hayan sido presentados en las mismas fechas en otro certamen.  
  1. Presentación: cada relato con título y sin firma puede entregarse en un sobre grande,  incluyendo en otro más pequeño el título  y  los datos personales,  en la Secretaría de la UPG , en cuyo caso podrá ser solicitado en archivo Word para su publicación o
    1. enviar por correo electrónico a tallercreacionliteraria@gmail.com indicando en asunto “6º Concurso de Relato Breve” en dos archivos word separados, uno con el relato y otro con los datos personales. 
  2. Plazo de presentación: Del 16 de abril al 15  de mayo de 2014.
8.      Los trabajos serán examinados y calificados por un jurado formado por personas relacionadas con la literatura y una representación de alumnos y exalumnos del Taller de Creación Literaria de la UPG.
  1. Los trabajos no serán devueltos y el premiado y aquellos que resulten finalistas o seleccionados según estime el jurado, previa aceptación de sus autores, podrán ser publicados por la UPG. El fallo tendrá lugar en el mes de mayo de 2014 y se dará a conocer en el mes de junio en la fiesta del fin de curso, siendo los  galardonados  avisados, con la debida antelación, para participar  en la entrega de premios  a la que deberán asistir al objeto de dar lectura a su trabajo o enviar alguien en su representación para recoger el premio.

Gandía, 15 de abril de 2014