dilluns, 21 de març de 2016

BASES PER AL VIII CERTAMENT DE RELATS ORGANITZAT PER LA UPG

VIII CERTAMEN “UPG” DE RELATS BREUS, 2016

La Universitat Popular de Gandia (UPG), entitat de l'Ajuntament de Gandia, convoca el VIII Certamen “*UPG” de Relats Breus segons les següents bases:

1.-S'estableixen dos premis.
a) Al millor relat en castellà.
b) Al millor relat en valencià.

2.- El tema del relat estarà basat en el lema “Iguals però diferents”.

3.- Poden presentar-se un màxim de dos treballs per autor en cada categoria, amb una extensió màxima d'un foli, en lletra cos 12 a doble espai, en arxiu Word.

4.- Podrà participar qualsevol persona major de 16 anys, siga o no alumna de la UPG, i que estiga empadronada a la Safor.

5.- Els treballs poden estar escrits en valencià o en castellà i han de ser originals, inèdits, no premiats i no han d'haver sigut presentats en altres certàmens en les mateixes dates.

6.- Presentació: han d'enviar-se dos arxius Word separats: un amb el relat i sense signatura i un altre amb les dades personals de l'autor. Si és alumne de la UPG, ha de posar el núm. de DNI o passaport. Ha d'enviar-se per correu electrònic a certamenupg@gmail.com amb l'assumpte “VIII Certamen *UPG de Relats Breus 2016”. L'organització confirmarà la recepció dels treballs rebuts.

7.- Termini de presentació: Del 8 d'abril al 8 de maig de 2016.

8.- Els treballs seran examinats i valorats per un jurat format per un màxim de cinc persones relacionades amb l'educació i la literatura. El Director de la *UPG, o persona en qui delegue, actuarà com a secretari amb veu però sense vot.

9.- Els relats seleccionats podran ser publicats per la Universitat Popular citant sempre el nom de l'autor/a. Els premis es faran públics en l'acte de finalització de curs de la UPG. Els guardonats seran avisats amb suficient antelació perquè puguen estar presents en l'atorgament de premis.


10.- Els guanyadors de cadascuna de les seccions rebran una figura commemorativa original

VIII CERTAMEN “UPG” DE RELATOS  BREVES, 2016

La Universitat Popular de Gandía (UPG), entidad del Ayuntamiento de Gandia convoca el VIII Certamen “UPG” de Relatos Breves según las siguientes bases: 
1.-Se establecen dos premios.
a)    Al mejor relato en castellano.
b)    Al mejor relato en valenciano.  
1.     
2.- El tema del relato estará basado en el lema “Iguales pero diferentes”.

3.- Pueden presentarse un máximo de dos trabajos por autor en cada categoría, con una extensión máxima de un folio, en letra cuerpo 12 a doble espacio, en archivo Word.

4.- Podrá participar cualquier persona mayor de 16 años, sea o no alumna de la UPG, y que esté empadronada en la Safor.

5.- Los trabajos pueden estar escritos en valenciano o en castellano y deben ser originales, inéditos, no premiados y no han de haber sido presentados en otros certámenes en las mismas fechas.  

6.- Presentación: deben enviarse dos archivos Word separados: uno con el relato y sin firma y  otro con los datos  personales del autor. Si es alumno de la UPG, debe poner el núm. de DNI o pasaporte.  Ha de enviarse  por correo electrónico a certamenupg@gmail.com con el asunto  “VIII Certamen UPG de Relatos Breves 2016”. La organización confirmará la recepción de los trabajos recibidos. 

7.- Plazo de presentación: Del 8 de abril al 8 de mayo de 2016.

8.- Los trabajos serán examinados y valorados por un jurado formado por un máximo de cinco personas relacionadas con la educación y la literatura. El Director de la UPG, o persona en quien  delegue, actuará como  secretario con voz  pero sin voto.

9.- Los relatos seleccionados podrán ser publicados por la Universitat Popular citando siempre el nombre del autor/a.  Los premios se harán públicos en el acto de fin de curso de la UPG. Los galardonados serán avisados con suficiente antelación para que puedan estar presentes en el otorgamiento de premios.

10.- Los ganadores de cada una de las secciones recibirán una figura conmemorativa original