Pàgines

dijous, 28 de maig de 2020

CONCURS "QSDG"

El Departament de Cultura organitza un concurs relacionat amb el nostre Patrimoni.
Animat i participa!!


dimecres, 6 de maig de 2020

DEVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA-2

Quan sol·liceteu la devolució de la matrícula heu d'identificar-vos en el correu.
Per exemple: "Pepe ........... amb DNI:............., matriculat en el Taller de Ceràmica del segon quadrimestre 2019/20 sol·licite la devolució de la matrícula per haver-se suspés el curs, a causa de l'alarma sanitària".

Adjunteu el Certificat bancari, signeu i ho envieu al correu de la UPG: upg@gandia.org

JA PODEU SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA:


A causa de l'estat d'alarma dictat per l'Estat Espanyol com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, es van suspendre, entre d’altres, els cursos i tallers d'esta Universitat Popular, corresponents al segon quadrimestre 2019-2020.
En referència a la devolució de la matrícula, acordada pel Govern Municipal, que us correspon com a persona matriculada en el segon quadrimestre 2019/2020 en els cursos de la UPG, la Tresoreria Municipal ens ha enviat noves instruccions sobre la documentació que es necessita per a fer efectiva l’esmentada devolució:
- S'ha de presentar certificació bancària que acredite la titularitat del compte on hem de fer la devolució, o full de tercers degudament complimentat i signat pel banc i per la persona usuària interessada (document que podeu solicitar per correu electrònic).
-NO SERVIRÀ LA FOTOCÒPIA DE LA CARTILLA BANCÀRIA-
La presentació d'esta documentació pot fer-la per qualsevol d'estes dues opcions:
- Sol•licitud telemàtica per registre d'entrada electrònic.
- Sol•licitud per correu electrònic, a l’adreça de la Universitat Popular: upg@gandia.org
..............................................................................................
A causa del estado de alarma dictado por la Estado Español como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, se suspendieron, entre otros, los cursos y talleres de esta Universidad Popular, correspondientes al segundo cuatrimestre 2019-2020.
En referencia a la devolución de la matrícula, acordada por el Gobierno Municipal, que os corresponde como persona matriculada en el segundo cuatrimestre 2019/2020 en los cursos de la UPG, la Tesorería Municipal nos ha enviado nuevas instrucciones sobre la documentación que se necesita para hacer efectiva la mencionada devolución:
- Se tiene que presentar certificación bancaria que acredito la titularidad de la cuenta donde tenemos que hacer la devolución, u hoja de terceros debidamente agasajado y firmado por el banco y por la persona usuaria interesada (documento que podéis *solicitar por correo electrónico).
-NO SERVIRÁ LA FOTOCOPIA DE LA CARTILLA BANCARIA-
La presentación de esta documentación puede hacerla por cualquier de estas dos opciones:
- Solicitud telemática por registro de entrada electrónico.
- Solicitud por correo electrónico, a la dirección de la Universidad Popular: upg@gandia.org
Salutacions.
DIRECTOR DE LA UPG
Lluís Romero Quiles